Grafika ze zdjęciem Henryka Jordana, założyciela i pomysłodawcy ogrodów jordanowskich oraz cytat, którego treść zamieszczamy na końcu strony.
Strona główna  /  O nas  /  Dostępność

Dostępność

Dostępność

Deklaracja dostępności II Ogród Jordanowski

II Ogród Jordanowski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Ogród Jordanowski.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretariat II Ogrodu Jordanowskiego.
 • E-mail: oj2@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 844 01 58

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Sekretariat II Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie
 • Adres: Antoniego Edwarda Odyńca 6, 02-606 Warszawa
 • E-mail: oj2@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 844 01 58

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja ul. Odyńca 6

Główne wejście na teren Ogrodu znajduje się od Al. Niepodległości 80. Na terenie znajdują się liczne place zabaw z urządzeniami terenowymi, zabawowymi oraz sprawnościowymi, m.in. górka zjazdowa z torem rolkowo- wrotkowym ze zjeżdżalnią oraz sceną, boiska do gry (w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę plażową), zewnętrzne stoliki do gry w piłkarzyki, szachy oraz tenisa stołowego. Część urządzeń dostosowana jest do osób niepełnosprawnych. Powierzchnia terenu wynosi w przybliżeniu 1,8 ha. Budynek ulokowany jest na tyłach placu. W placówce odbywają się zajęcia dla dzieci. Sekretariat umieszczony jest po lewej stronie na pierwszym piętrze. W budynku znajdują się schody na pierwsze piętro wychodzące z głównego korytarza, brak wind. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Obowiązuje zakaz przyprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym osobie niepełnosprawnej. W placówce nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak miejsc parkingowych na terenie.

Lokalizacja ul. Jana Bytnara „Rudego” 15a

Główne wejście na teren Ogrodu oraz budynek znajdują się od ul. Jana Bytnara „Rudego”. Na terenie znajdują się liczne place zabaw z urządzeniami terenowymi, zabawowymi oraz sprawnościowymi, m.in. siłownia plenerowa, sieciowe rusztowania linowe, boiska do gry (w piłkę nożną, koszykówkę), zewnętrzne stoliki do gry w szachy oraz tenisa stołowego. Część urządzeń dostosowana jest do osób niepełnosprawnych. Powierzchnia terenu wynosi w przybliżeniu 1,1 ha. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Sekretariat umieszczony jest po prawej stronie od głównego wejścia. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Obowiązuje zakaz przyprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym osobie niepełnosprawnej. W placówce nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Placówka przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma schodów i windy. Brak miejsc parkingowych na terenie.

Informacje dodatkowe