Grafika ze zdjęciem Henryka Jordana, założyciela i pomysłodawcy ogrodów jordanowskich oraz cytat, którego treść zamieszczamy na końcu strony.
Strona główna  /  O nas

O nas

Poznajmy się! Prezentacja II Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie

Numer rachunku do przekazania darowizny na cele statutowe placówki: 13 1030 1508 0000 0005 5042 1097

słowo

Jesteśmy publiczną placówką oświatowo-wychowawczą wraz z przynależącymi terenami rekreacyjno-sportowymi m. st. Warszawy w dzielnicy Mokotów.

W ciągu całego roku kalendarzowego organizujemy bezpłatne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, dydaktyczne, rekreacyjno-sportowe oraz kulturalne,
także w formie letniego i zimowego wypoczynku. Tworzymy możliwość spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w sposób czynny i urozmaicony, propagując tym samym idee doktora Henryka Jordana – pomysłodawcy i założyciela pierwszego ogrodu jordanowskiego w Krakowie. 

Zgodnie z misją ll Ogrodu Jordanowskiego, jaką jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, oferowane przez placówkę zajęcia umożliwiają pogłębienie określonych zainteresowań i uzdolnień, naukę asertywności i kreatywności, jak również pomagają budować poczucie własnej wartości, wiary we własne możliwości oraz odwagi do pokonywania trudności.

Tereny rekreacyjno-sportowe Ogrodu (o łącznej powierzchni niemal 3 ha!) służą na codzień Odwiedzającym, ale są także wspaniałym miejscem tworzenia wydarzeń i inicjatyw społecznych.  

Działamy w dwóch lokalizacjach - przy ul. A. E. Odyńca 6 i ul. J. Bytnara „Rudego ” 15a.

"Za cel stawiał sobie: Dawać zdrowie i radość poprzez gry w słońcu i na powietrzu. Twierdził że: Ciągle być poważnym i nieustannie pracować żaden człowiek nie zdoła. Zmęczone ciało wymaga odpoczynku, znużony umysł wymaga wytchnienia, a dusza pragnie wesołości, tego nastroju, który życie milszym nam czyni." Cytat oraz zdjęcie pochodzą ze strony Wikipedia

data

Zapada decyzja o likwidacji XIII Ogrodu Jordanowskiego. Od tej pory, tworząc jedną placówkę oświatowo-wychowawczą, II Ogród Jordanowski prowadzi działalność statutową w dwóch lokalizacjach – przy ul. A. E. Odyńca 6 oraz przy ul. Jana Bytnara „Rudego” 15a (była siedziba XIII OJ).

data data

Przeprowadzone zostają prace zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego.

data

Zapada decyzja o wznowieniu działalności II Ogrodu Jordanowskiego, jako publicznej placówki oświatowo-wychowawczej prowadzącej działalność pozaszkolną
z dziećmi i młodzieżą.

data data

Obszar Ogrodu zajmuje Warszawskie Metro, tworząc na jego terenie zaplecze biurowo-budowlane.

data

Według jednej, przetrwałej kroniki placówki z roku szkolnego 1952/53, to właśnie roku 1946 sięgają początki Ogrodu.

Była to swojego rodzaju świetlica organizująca „jeden posiłek, pomoc w odrabianiu lekcji, koła zainteresowań: śpiewano-taneczne, żywego słowa, agrobiologiczne (hodowla królików, uprawa warzyw) oraz zabawy na wolnym powietrzu.” Wychowankowie Ogrodu przygotowywani byli do występów
na zebraniach przedwyborczych w jednostkach Wojkowych, hotelach robotniczych, domach opieki nad osobami starszymi.