Na fotografii znajduję się kawałek terenu II Ogrodu Jordanowskiego na ul. A.E. Odyńca 6. Możemy na niej zauważyć karuzele i zabawki dla dzieci młodszych, piaskownice, zjeżdżalnie itp.
Strona główna  /  Dokumenty  /  Statut II Ogrodu Jordanowskiego

Statut II Ogrodu Jordanowskiego

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz.59 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. 2005, Nr 52, poz.466 ze zm.)

  • Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalistycznych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalistycznych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. 2017, poz.1606)

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz.1189)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017, poz. 1611)

  • Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. ( Dz. U. 1991,Nr 120, poz.526 ze zm.)

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1        II Ogród Jordanowski zwany dalej Ogrodem jest publiczną placówką oświatowo

      ‑ wychowawczą.

2.      Organem prowadzącym Ogród jest Miasto Stołeczne Warszawa.

3.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.

4.      Główna siedziba Ogrodu mieści się w Warszawie przy ul. Antoniego Edwarda Odyńca Drugim miejscem działalności Ogrodu  jest Warszawa ul. Jana Bytnara „Rudego" 15 a.      

      Ogród posiada teren rekreacyjno-sportowy o łącznej powierzchni 2 ha 8 495 m2.

5.      Ogród obejmuje swoją działalnością dzieci i młodzież  z  terenu m. st. Warszawy,

zwanych dalej „wychowankami".

§ 2

Cele i zadania

1. Ogród realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne, prozdrowotne, kulturalne,sportowe i rekreacyjne.

2.  Ogród realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez :

1)      prowadzenie zajęć wspierających rozwój wychowanków, mających na celu:

a)      rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy,

b)      kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,

c)      kształtowanie poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur oraz poczucia własnej tożsamości, w szczególności narodowej , etnicznej i językowej,

d)      kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych,

e)      przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;

2)      organizowanie:

a)      imprez kulturalnych w szczególności przeglądów, wystaw i festiwali,

b)      różnych form wypoczynku, sportu i rekreacji,

c)      konkursów i turniejów sportowych uwzględniających wychowanków zdolnych,

d)      działań alternatywnych wśród wychowanków zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym,

e)      pikników promujących działalność oraz imprez okazjonalnych,

       2a)  zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,

3)      świadczenie usług na rzecz użytkowników terenu rekreacyjno-sportowego Ogrodu,

4)      realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych.

3. Ogród wykonuje swoje zadania z uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego.

4.    Ogród może realizować zadania poza miejscami, o których mowa § 1 ust. 4.

5.    Ogród może nawiązywać współpracę z innymi placówkami, organizacjami i instytucjami o podobnym profilu i zakresie działania w kraju i za granicą oraz rodzinami wychowanków i środowiskiem lokalnym poprzez:

1)      wspólne organizowanie imprez,

2)      prowadzenie  działalności na rzecz  wychowanków potrzebujących pomocy socjalnej, terapeutycznej w tym psychologiczno-pedagogicznej,

3)      pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania działalności Ogrodu,

4)      organizowanie spotkań z rodzicami wychowanków i użytkownikami terenu, o których  mowa w § 1 ust. 4 oraz przedstawicielami środowiska lokalnego, mających na celu wspieranie procesu wychowania i działań Ogrodu na rzecz podnoszenia  jakości pracy placówki.

§ 3

Organy Ogrodu

1.        Organami Ogrodu są:

1)      dyrektor,

2)      rada pedagogiczna,

3)      rada rodziców,

4)      samorząd wychowanków.

 

2.      Organy, o których mowa w ust. 1 działają zgodnie z regulaminami swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Ogrodu.

3.      Każdy z organów Ogrodu ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

4.      Zasady współdziałania organów Ogrodu:

1)      między organami Ogrodu powinna następować wymiana informacji o podejmowanych decyzjach i planach działania,

1a) przedstawiciele organów Ogrodu mogą być zapraszani do wzięcia udziału w posiedzeniach

      innych organów Ogrodu,

      1b) dyrektor Ogrodu w ramach swoich kompetencji realizuje uchwały organów Ogrodu

      i czuwa nad zgodnością podejmowanych uchwał z przepisami prawa,

2)      dyrektor Ogrodu i przedstawiciele innych organów są zobowiązani do  udzielenia  

      wyczerpującej odpowiedzi na pytania postawione przez inne organy w ciągu 14 dni,

3)      sprawy sporne pomiędzy pozostałymi organami  rozstrzyga  dyrektor Ogrodu, w sprawach spornych między dyrektorem a pozostałymi organami Ogrodu, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 4

Dyrektor

1.      Dyrektor kieruje działalnością Ogrodu i reprezentuje Ogród na zewnątrz.

2.      Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3.      Dyrektor  sprawuje  opiekę nad  wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

4.      Dyrektor realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji  stanowiących.

5.      Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ogrodu, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie oraz przedstawia radzie pedagogicznej     do zaopiniowania projekt planu  finansowego.

6.      Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w Ogrodzie pracowników:

1)      zatrudnia i zwalnia wychowawców oraz innych pracowników Ogrodu,

2)      przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe wychowawcom i innym pracownikom Ogrodu,

3)      występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla wychowawców oraz  pozostałych pracowników Ogrodu.

4)      ustala szczegółowy zakres obowiązków dla wychowawców i pozostałych pracowników Ogrodu.

7.    Dyrektor Ogrodu w wykonywaniu swoich zadań  współpracuje z  radą pedagogiczną

i radą rodziców.

8.    Kształtuje twórczą atmosferę pracy, właściwe warunki pracy i stosunki pracownicze.

9.    Zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

10.  Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 

11. Dyrektor prowadzi i nadzoruje systemem kontroli zarządczej zgodnie z obowiązującym w Ogrodzie Regulaminem Kontroli Zarządczej.

 

 

Rada Pedagogiczna

1.      W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy wychowawcy zatrudnieni w Ogrodzie.

2.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Ogrodu.

3.      Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

3a. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby  zaproszone

        przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej , w tym

        przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność

        wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,

        wychowawczej  i opiekuńczej Ogrodu.

4.      Przewodniczący rady pedagogicznej, o którym mowa w ust.2:

1)      przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej,

1a) zawiadamia wszystkich członków rady pedagogicznej o terminie i porządku zebrania,

2)      przedstawia nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Ogrodu.

5.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy Ogrodu,

2)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Ogrodzie,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczestników,

4)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego wychowawców Ogrodu.

6.      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy Ogrodu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

 

2)      projekt planu finansowego,

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

4)      propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

7.  Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 5 i ust. 6, niezgodnych  z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Ogród oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Ogród. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczny. 

 8.  Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut albo jego zmiany.

 9.  Rada pedagogiczna Ogrodu może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora Ogrodu.

      Organ uprawniony do odwołania dyrektora jest obowiązany przeprowadzić postępowanie

      wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia  

      otrzymania wniosku.

10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności

      co najmniej połowy jej członków.

11. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 12. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w Księdze Protokołów.

  13. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także wychowawców i innych pracowników zatrudnionych w Ogrodzie. 

 

   1. W Ogrodzie działa rada rodziców reprezentująca ogół rodziców wychowanków.

   2. W skład rady rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych

        wyborach przez zebranie rodziców wychowanków Ogrodu.

   3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

       1)  wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

       2)  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady.

   4. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej oraz do organu

       prowadzącego placówkę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Ogrodu. 

 

   5. Do kompetencji rady rodziców należy:

 

       1)  uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną  programu wychowawczo-

            profilaktycznego Ogrodu,

       2)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Ogrodu.

   6.  W celu wspierania działalności statutowej, rada rodziców może gromadzić fundusze

        z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3 .

Samorząd Wychowanków

1. Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie Ogrodu. Samorząd może powołać radę  

    wychowanków,  jako reprezentację ogółu wychowanków.

2. Członkiem rady wychowanków może zostać wychowanek, który ukończył 9 lat.

3. Celem powoływania rady wychowanków jest aktywowanie i wdrażanie wychowanków

     do działania  na rzecz Ogrodu oraz kształtowanie postaw społecznych.

4.  Rada wychowanków funkcjonuje na podstawie regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem Ogrodu.

5. Rada może przedstawić organom Ogrodu wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ogrodu ,w szczególności dotyczących realizacji praw wychowanków.

6.      Samorząd wychowanków w porozumieniu z dyrektorem Ogrodu może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

§ 5

Organizacja Ogrodu

 

1.  Ogród jest placówką prowadzącą działalność w ciągu całego roku kalendarzowego.  

       2.  W Ogrodzie organizowane są zajęcia stałe, okresowe lub okazjonalne uwzględniające potrzeby rozwojowe i możliwości wychowanków oraz potrzeby środowiska lokalnego.

2a. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 organizowane są przy wykorzystaniu bazy lokalowej   

Ogrodu (sale dydaktyczno-sportowe w budynkach) oraz terenów rekreacyjno-sportowych

wyposażonych w urządzenia zabawowe oraz sportowe.

3.    Zajęcia, o których mowa w ust. 2 mogą być organizowane w grupach. Organizację zajęć oraz liczbę wychowanków określa dyrektor Ogrodu w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

4.    Godziny pracy Ogrodu ustala rada pedagogiczna uwzględniając możliwości kadrowo-lokalowe Ogrodu oraz potrzeby środowiska. Godziny mogą być korygowane w trakcie roku kalendarzowego.

5.    Szczegółową organizację Ogrodu w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ogrodu, opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia danego roku.

6.    Arkusz organizacji Ogrodu, po zaopiniowaniu przez kuratora oświaty zatwierdza organ prowadzący w terminie do dnia 31 maja danego roku.

7.    Ogród opracowuje własne programy i plany pracy.

§ 6

Pracownicy Ogrodu

1.      W Ogrodzie zatrudnia się :

1)      wychowawców,

2)      pracowników administracyjnych,

3)      pracowników obsługi i konserwatorów.

2.      Ogród może współpracować ze studentami oraz  wolontariuszami po zawarciu stosownej umowy lub porozumienia. Osoby, o których mowa obowiązuje zachowanie tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków Ogrodu.

3.      Zasady zatrudniania i wynagradzania wychowawców  i innych pracowników Ogrodu oraz zasady korzystania ze świadczeń studentów i wolontariuszy określają odrębne przepisy.

4.      Wychowawca prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.

5.      Wychowawca obowiązany jest rzetelnie realizować swoje zadania, a w szczególności:

1)      ujawniać , kształtować i rozwijać zainteresowana wychowanków,

2)      rozwijać zainteresowania hobbistyczne, turystyczne i sportowe,

3)      pogłębiać i rozszerzać wiedzę wychowanka,

4)      kształtować umiejętności spędzania czasu wolnego,

5)      stwarzać warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego wychowanków,

6)       rozwijać samodyscyplinę,

7)      dbać o dobre obyczaje i kulturę bycia,

8)      wychowywać wychowanków w umiłowaniu Ojczyzny

9)      dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie   

z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi różnych narodów, ras światopoglądów

6.      Wychowawca powinien brać udział w szkoleniach oraz innych formach dokształcania

      i doskonalenia zawodowego.

7.   Prawa wychowawcy:

1)      decyduje o metodzie, formie i treści programowej,

2)      wnioskuje w sprawie nagród, wyróżnień i kar  regulaminowych dla swoich wychowanków.

 

 

8.  Wychowawca odpowiada przed dyrektorem za:

1)      jakość swojej pracy oraz sposób jej dokumentowania,

1a) prowadzenie dokumentacji i terminowe dokonywanie wpisów do dziennika zajęć,

2)      przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć, imprez i wycieczek,

3)      stan warsztatu pracy, sprzęt i urządzenia znajdujące się w Ogrodzie oraz powierzone mu pomoce dydaktyczne.

9.   Wychowawcy i inni pracownicy przestrzegają zasad i wartości etyki zawartych w Kodeksie Etyki  Pracowników II Ogrodu Jordanowskiego .

§ 7

Wychowankowie i Użytkownicy  Ogrodu

1.        Wychowankami  Ogrodu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i  młodzież w wieku szkolnym.

1a)   Użytkownikami nazywamy osoby korzystające z terenów  rekreacyjno-sportowych.    

        Użytkownicy mogą również - w wyznaczonych godzinach - korzystać z bazy lokalowej Ogrodu. Użytkownicy mogą wypożyczać sprzęt sportowy na zasadach określonych w  Ogrodzie.

2.        Ogród jest placówką ogólnodostępną, a uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne.

3.        Na zajęcia stałe wychowankowie  przyjmowani są  na podstawie przeprowadzonego corocznie postępowania rekrutacyjnego, przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji, po złożeniu w Ogrodzie stosownego  wniosku.

       Zasady i terminy postępowania, o którym mowa określone są w harmonogramie  dostępnym w serwisie Biura Edukacji m. st. Warszawy oraz na stronie internetowej Ogrodu. Rekrutacja  nie dotyczy zajęć  okresowych, okazjonalnych, zajęć świetlicowo- wychowawczych oraz zajęć rekreacyjno - sportowych ze zmienna liczbą wychowanków. 

3a) Dane wychowanków i użytkowników są gromadzone  i przechowywane  zgodnie  z obowiązującymi w Ogrodzie "Procedurami określającymi sposób zarządzania systemem informatycznym i ręcznym w zakresie ochrony danych osobowych i ich zbiorów.                         

4)   skreślony

5)   W Ogrodzie przestrzegane są prawa dziecka i prawa człowieka, a w szczególności:

1)      prawo do życia bez przemocy i poniżania,

2)      prawo do równego traktowania bez względu na płeć, rasę, wyznanie,

3)      prawo do prywatności i  poszanowania godności osobistej,

4)      prawo do wyrażania swoich przekonań i emocji,

5)       prawo do rozwijania talentów, zdolności umysłowych i fizycznych,

6)      prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych stosownych do wieku dziecka oraz do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym,

7)      prawo do informacji.

6.   W przypadku naruszenia praw dziecka lub człowieka przysługuje możliwość złożenia skargi w formie pisemnej do dyrektora Ogrodu oraz Rzecznika Praw Dziecka lub Rzecznika  Praw Obywatelskich.

7.  Dyrektor Ogrodu ma obowiązek rozpatrzyć skargę w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.

§ 8

Nagrody i kary

1.        Szczegółowe prawa i obowiązki wychowanka określa Regulamin Wychowanka Ogrodu.

2.        Wychowanek ma prawo do wyróżnień i nagród:

1)      wyróżnienie przed grupą lub ogółem wychowanków przez wychowawcę lub dyrektora,

2)      dyplom, nagroda rzeczowa,

3)      pisemna pochwała skierowana do wychowanka, jego rodziców, szkoły,

4)      wpis do kroniki Ogrodu.

3.        W przypadku naruszenia regulaminu, o którym mowa w ust. 1, wychowankowi grożą kary nałożone przez wychowawcę lub dyrektora Ogrodu:

1)      ustne lub pisemne upomnienie,

2)      ustną lub pisemną naganę,

3)      poinformowanie rodziców lub szkoły o nagannym postępowaniu wychowanka,

4)      okresowe zawieszenie w zajęciach,

5)      wydalenie z terenu Ogrodu.

4.        W przypadku przejawiania zachowań patologicznych zagrażających bezpieczeństwu innych wychowanków rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora Ogrodu do skreślenia wychowanka z listy wychowanków uczestniczących w zajęciach organizowanych przez Ogród.

5.        Wychowanek ma prawo odwołać się od nałożonej kary do dyrektora, rady pedagogicznej oraz do Kuratorium Oświaty  w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

6.        Kary stosowane wobec wychowanków nie mogą naruszać praw do nietykalności i godności osobistej.

§ 9

Gospodarka finansowa Ogrodu

1.        Podstawowa działalność Ogrodu jest finansowana z budżetu m. st. Warszawy.

2.        Zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych określają odrębne przepisy.

3.        Ogród może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 10

Przepisy  końcowe

1.        W Ogrodzie mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Ogrodu.

2.        Zgodę na podjęcie działalności, o której mowa w ust. 1. wyraża dyrektor Ogrodu po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

3.        Ogród posiada kronikę.

4.        Ogród posiada logo.

4a)    Ogród posiada stronę internetową: www.ogrodjordanowski.pl.

5.    Ogród używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6.   Ogród prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

7.   W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie, zastosowanie  mają przepisy ustawy     

 Prawo oświatowe oraz inne przepisy i rozporządzenia wykonawcze.

8. Każda nowelizacja statutu skutkuje tekstem ujednoliconym.

9. Statut II Ogrodu Jordanowskiego opublikowany jest na stronie internetowej placówki.