Na fotografii znajduję się kawałek terenu II Ogrodu Jordanowskiego na ul. A.E. Odyńca 6. Możemy na niej zauważyć karuzele i zabawki dla dzieci młodszych, piaskownice, zjeżdżalnie itp.
Strona główna  /  Dokumenty  /  Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice (opiekunowie naszych Wychowanków), Wychowankowie oraz osoby korzystające z wypożyczalni sprzętu

OD DNIA 25 MAJA 2018 ROKU OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE/OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE  O OCHRONIE DANYCH

( DZ. URZ. UE L 2016, NR 119, s.1 ) - RODO

 Na podstawie art. 13 w/w rozporządzenia informujemy, iż:

1.  Administratorem Państwa danych jest II Ogród Jordanowski w Warszawie, ul. Odyńca 6  tel. : (22) 844-01-58 e- mail : oj2@eduwarszawa.pl

2.  Inspektorem  Ochrony Danych jest  Pan Dariusz Lewandowski - pracownik DBFO Mokotów m.st. Warszawy  tel.: 723 243 681 e-mail: dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl

3.  Celem przetwarzania danych osobowych jest:
- prowadzenie statutowej działalności,

               - promocja placówki,

               - zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu na terenie,

               - ochrona mienia placówki.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez II Ogród Jordanowski  stanowi art. 6 ust. 1  lit. a oraz c w/w  rozporządzenia.

5.  Kategorie zbieranych danych: imię i nazwisko wychowanka, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwa przedszkola/szkoły, do której wychowanek uczęszcza, imiona i nazwiska rodziców wychowanka (opiekunów prawnych lub osób upoważnionych przez rodziców do odbioru Wychowanka), adres zamieszkania, kontakt telefoniczny ewentualnie elektroniczny.

6.  Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym w procesie rekrutacji na zajęcia organizowane w placówce oraz w celu prowadzenia prawidłowej dokumentacji pedagogicznej.

7.  Podanie danych osób upoważnionych przez rodziców do odbioru wychowanka z zajęć służy zapewnieniu  wychowankowi  bezpieczeństwa.

8.  Kategorie zbieranych danych w związku z wypożyczaniem sprzętu: imię i nazwisko, adres, ew. numer PESEL w przypadku osoby pełnoletniej,  numer szkoły w przypadku ucznia.  

W celu weryfikacji danych należy okazać dowód tożsamości. Dane, o których mowa służyć będą ochronie mienia (ruchomego)  placówki (dochodzenie roszczeń w przypadku uszkodzenia lub nie oddania sprzętu).

9.  Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych,sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z prawem.

10.  Dane osób udostępniane będą pracownikom placówki odpowiedzialnym za realizację zadań statutowych (organizacją zajęć, imprez kulturalnych i sportowych - rekreacyjnych, wypożyczanie sprzętu, realizacja zadań opiekuńczo wychowawczych),  a osoby te zobowiązane są do zachowania ich w poufności.

11.  Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym kontrolującym działalność Placówki, jednostkom służb porządkowych lub w przypadku dochodzenia roszczeń sądom.

12.  Niepodanie danych jest brakiem możliwości korzystania z usług placówki: uczestnictwa w zajęciach, imprezach, festynach, konkursach i turniejach organizowanych przez placówkę, korzystania z terenu rekreacyjno-sportowego oraz wypożyczania sprzętu.

13.  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

14.  Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów (usług) i przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w II Ogrodzie Jordanowskim.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchulenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. L119 z 4.5.2016)- zwanego dalej RODO, informuję że:

1. Administratorem Danych Osobowych w II Ogrodzie Jordanowskim z siedzibą w Warszawie, ul. Odyńca 6 (drugie miejsce działalności- Warszawa, ul. Jana Bytnara „Rudego” 15a)- zwanym dalej Placówką jest  Dyrektor Ogrodu Jordanowskiego - Małgorzata Burdziłowska

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Placówki jest Dariusz Lewandowski. Adres e-mail: .

3. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników przebywających na terenie Placówki oraz ochrony mienia, na podstawie art. 108a ustawy d dnia 14 grudnia 2016 roku- Prawo oświatowe oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Monitoringiem objęte są: wejście na teren i do budynku, ciągi komunikacyjne zewnętrzne oraz place zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym

4. Zapisy z monitoringu mogę być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa

5. Zapisy z monitoringu nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż określony a art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 poz.996);

7. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich usunięcie lub ograniczenia przetwarzania, sprostowania/uzupełniania, przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;

8. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.