Z lewej strony widzimy zielono-szary budynek placówki przy ul. Odyńca 6. Widoczna jest też rampa i boiska do koszykówki. Po prawej stronie zdjęcia widzimy żółty budynek placówki przy ul. J. Bytnara "Rudego" 15a. Widoczne są też dwie zielone tabl
Strona główna  /  O nas

O nas

To my! Zobacz naszą prezentację informacyjną. :)
Logo II Ogrodu Jordanowskiego
(kliknij w grafikę)
 

DZIAŁALNOŚĆ II OGRODU JORDANOWSKIEGO

Początki Ogrodu sięgają 1946 r. Informacje dotyczące jego działalności pochodzą z jednej, przetrwałej kroniki placówki z roku szkolnego 1952/53. Była to swojego rodzaju świetlica organizująca „jeden posiłek, pomoc w odrabianiu lekcji, koła zainteresowań: śpiewano-taneczne, żywego słowa, agrobiologiczne (hodowla królików, uprawa warzyw) oraz zabawy na wolnym powietrzu.” Wychowankowie Ogrodu przygotowywani byli do występów na zebraniach przedwyborczych w jednostkach Wojkowych, hotelach robotniczych, domach opieki nad osobami starszymi.

W latach 1986- 1996 obszar Ogrodu zajęło Warszawskie Metro, tworząc na jego terenie zaplecze biurowo-budowlane. W grudniu 1996 roku reaktywowana została działalność Ogrodu Jordanowskiego. W latach 1999-2000 przeprowadzone zostały prace zagospodarowania terenu rekreacyjno- sportowego. W roku 2013 II Ogród Jordanowski został połączony z XIII Ogrodem Jordanowskim, tworząc jedną placówkę oświatowo- wychowawczą, prowadzącą działalność statutową w dwóch lokalizacjach.

II Ogród Jordanowski (zwany potocznie JORDANKIEM) to publiczna placówka oświatowo-wychowawcza m. st. Warszawy mieszcząca się w dzielnicy Mokotów w dwóch lokalizacjach - przy ul. Odyńca 6 i ul. Jana Bytnara „Rudego” 15a. Placówka organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawczedydaktycznerekreacyjno-sportowe oraz kulturalne, propagując tym samym idee doktora Henryka Jordana – założyciela pierwszego ogrodu jordanowskiego w Krakowie - czyli poprzez organizowanie w sposób czynny, urozmaicony czasu wolnego swoim wychowankom.

Oferowane przez placówkę zajęcia dają możliwość nauki, rozwoju zainteresowań i uzdolnień, wyrównywania zaległości szkolnych, sportu, zabawy oraz wypoczynku. Oferta zajęć Ogrodu skierowana jest do dzieci oraz młodzieży m.st. Warszawy. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

II Ogród Jordanowski to dwa budynki mieszczące się w dwóch lokalizacjach. W budynkach II Ogrodu Jordanowskiego znajdują się sale dydaktyczne i sportowe, a na dwóch terenach rekreacyjno-sportowych o łącznej powierzchni 3,5 ha czekają na Odwiedzających sprzęty sportowe i urządzenia zabawowe. W obu lokalizacjach ogólnodostępne są boiska do piłki nożnej oraz koszykówki, a w Jordanku przy ul. Odyńca 6, dodatkowo znajdziecie boisko do siatkówki plażowej, tor rolkowo-wrotkowy i rampę. Nasze urządzenia posiadają odpowiednie certyfikaty. 

Na terenach II Ogrodu Jordanowskiego odbywają się różnego rodzaju zawody, konkursy, pikniki i festyny, a także udostępniana zostaje przestrzeń do promocji wydarzeń kulturalnych oraz inicjatyw społecznych.

Pierwszeństwo w korzystaniu z terenu mają wychowankowie Jordanka - uczestnicy zajęć dydaktycznych organizowanych przez placówkę.

Użytkowanie terenu regulują „Zasady korzystania z terenu”.

Wypożyczanie sprzętu sportowego jest bezpłatne i odbywa się w budynku placówki za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości.

CELE I ZADANIA

Mokotowski Jordanek jako publiczna placówka oświatowo-wychowawcza prowadzi działalność edukacyjną, informacyjną, profilaktyczną w celu przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy, agresji, wandalizmom, wulgaryzmom słownych, nietolerancji. Organem prowadzącym Ogród jest Miasto Stołeczne Warszawa, nadzorującym Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Misją ll Ogrodu Jordanowskiego jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju wychowanka, rozwoju jego zainteresowań i uzdolnień, do nauki asertywności i kreatywności, jak również pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości, odwagi do pokonywania trudności.

Placówka umożliwia podnoszenie sprawności fizycznej oraz rozwój i kształtowanie nawyku zdrowego i czynnego wypoczynku.

Jest organizatorem wielu przedstawień, konkursów, festynów, pikników, zawodów sportowych, letniego i zimowego wypoczynku.

Ogród Jordanowski uczy, wychowuje, bawi.

„Naszą marką jest ilość osób korzystających z naszej oferty!”