Znajdujesz się w: 
O nas » RODO
RODO

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice (opiekunowie naszych Wychowanków),   Wychowankowie oraz osoby korzystające z wypożyczalni sprzętu

OD DNIA 25 MAJA 2018 ROKU OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (/OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE  O OCHRONIE DANYCH

( DZ. URZ. UE L 2016, NR 119, s.1 ) - RODO

 Na podstawie art. 13 w/w rozporządzenia informujemy, iż:

v  Administratorem Państwa danych jest II Ogród Jordanowski w Warszawie, ul. Odyńca 6  tel. : (22) 844-01-58 e- mail : oj2@neostrada.pl

v   Inspektorem  Ochrony Danych jest  Pan Dariusz Lewandowski - pracownik DBFO Mokotów m.st. Warszawy  tel.: 723 243 681 e-mail: dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl

v  Celem przetwarzania danych osobowych jest:
- prowadzenie statutowej działalności,

               - promocja placówki,

               - zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu na terenie,

               - ochrona mienia placówki.

v  Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez II Ogród Jordanowski  stanowi    

art. 6 ust. 1  lit. a oraz c w/w  rozporządzenia.

v  Kategorie zbieranych danych: imię i nazwisko wychowanka, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwa przedszkola/szkoły, do której wychowanek uczęszcza, imiona

 i nazwiska rodziców wychowanka (opiekunów prawnych lub osób upoważnionych przez rodziców do odbioru Wychowanka), adres zamieszkania, kontakt telefoniczny ewentualnie elektroniczny.

v  Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym w procesie rekrutacji na zajęcia organizowane w placówce oraz w celu prowadzenia prawidłowej dokumentacji pedagogicznej.

v  Podanie danych osób upoważnionych przez rodziców do odbioru wychowanka z zajęć służy zapewnieniu  wychowankowi  bezpieczeństwa.

v  Kategorie zbieranych danych w związku z wypożyczaniem sprzętu: imię i nazwisko, adres, ew. numer PESEL w przypadku osoby pełnoletniej,  numer szkoły w przypadku ucznia.  

W celu weryfikacji danych należy okazać dowód tożsamości. Dane, o których mowa służyć będą ochronie mienia (ruchomego)  placówki (dochodzenie roszczeń w przypadku uszkodzenia lub nie oddania sprzętu).

v  Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych,sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z prawem.

v  Dane osób udostępniane będą pracownikom placówki odpowiedzialnym za realizację zadań statutowych (organizacją zajęć, imprez kulturalnych i sportowych - rekreacyjnych, wypożyczanie sprzętu, realizacja zadań opiekuńczo wychowawczych),  a osoby te zobowiązane są do zachowania ich w poufności.

v  Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym kontrolującym działalność Placówki, jednostkom służb porządkowych lub w przypadku dochodzenia roszczeń sądom.

v  Niepodanie danych jest brakiem możliwości korzystania z usług placówki: uczestnictwa w zajęciach, imprezach, festynach, konkursach i turniejach organizowanych przez placówkę, korzystania z terenu rekreacyjno-sportowego oraz wypożyczania sprzętu.

v  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

v  Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów (usług) i przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w II Ogrodzie Jordanowskim.

                                                                                                                                              EWA BOGUTA

Teren placówki otwarty jest przez cały tydzień w godzinach 8:00-22:00 (w okresie jesienno-zimowym  w godzinach 8:00 - 19:00)

Teren dozorowany jest przez firmę ochroniarską.

Obiekt monitorowany.

Informujemy o możliwości kontaktu z Placówką za pośrednictwem ePUAP  https://epuap.gov.pl/