Znajdujesz się w: 
Statut

 

STATUT II OGRODU JORDANOWSKIEGO

 

Statut opracowany jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), rozporządzeń:

1.Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych oraz w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz  wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez  rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz.466 oraz poz. 467) oraz ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz.361 ze zmianami).

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1        II Ogród Jordanowski, zwany dalej Ogrodem, jest publiczną placówką oświatowo

      ‑ wychowawczą.

2.      Organem prowadzącym Ogród jest Miasto Stołeczne Warszawa.

3.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.

4.      Główna siedziba Ogrodu mieści się w Warszawie w Dzielnicy Mokotów przy ul. Odyńca 6.

Dodatkowym miejscem działalności jest ul. Bytnara 15 A.      

      Ogród posiada teren rekreacyjno-sportowy o łącznej powierzchni 2 ha 8495 m2.

5.      Ogród obejmuje swoją działalnością dzieci i młodzież  z  terenu m. st. Warszawa, a w szczególności z terenu Dzielnicy Mokotów, zwanych wychowankami.

 

§ 2

Cele i zadania

1.        Ogród realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze

 i rekreacyjno-sportowe.

2.  Ogród realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez :

1)      prowadzenie zajęć wspierających rozwój wychowanków, mających na celu:

a)      rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy,

b)      kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,

c)      kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur,

d)      przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,

2)      organizowanie:

a)      imprez masowych i okazjonalnych,

b)      wypoczynku i rekreacji wychowanków,

c)      konkursów tematycznych, turniejów sportowych uwzględniających wychowanków zdolnych,

d)      działań alternatywnych wśród wychowanków zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym,

3)      świadczenie usług na rzecz użytkowników terenu rekreacyjno-sportowego Ogrodu,

4)      realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych.

3. Ogród wykonuje swoje zadania z uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego.

4.    Ogród może realizować zadania także poza swoimi siedzibami , o których mowa § 1 ust. 4.

5.    Ogród może nawiązywać współpracę z innymi placówkami, organizacjami i instytucjami o podobnym profilu i zakresie działania w kraju i za granicą oraz rodzinami wychowanków i środowiskiem lokalnym poprzez:

1)      wspólne organizowanie imprez,

2)      prowadzenie  działalności na rzecz  wychowanków potrzebujących pomocy socjalnej, terapeutycznej w tym psychologiczno-pedagogicznej,

3)      pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania działalności Ogrodu,

4)      organizowanie spotkań z rodzicami wychowanków i użytkownikami terenu, o których  mowa w § 1 ust. 4 oraz przedstawicielami środowiska lokalnego, mających na celu wspieranie procesu wychowania i działań Ogrodu na rzecz podnoszenia  jakości pracy placówki.

 

§ 3

Organy Ogrodu

1.        Organami Ogrodu są:

1)      Dyrektor,

2)      Rada pedagogiczna,

3)      Rada rodziców,

4)      Rada Młodzieży

2.      Organy, o których mowa w ust. 1 działają zgodnie z regulaminami swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne ze statutem Ogrodu.

3.      Każdy z organów Ogrodu ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

4.      Zasady współdziałania organów Ogrodu:

1)      między organami Ogrodu powinna następować wymiana informacji o podejmowanych decyzjach i planach działania,

1a) przedstawiciele organów Ogrodu mogą być zapraszani do wzięcia udziału w posiedzeniach

      innych organów Ogrodu,

1b) Dyrektor Ogrodu w ramach swoich kompetencji realizuje uchwały organów Ogrodu

      i czuwa nad zgodnością podejmowanych uchwał z przepisami prawa,

2)      Dyrektor Ogrodu i przedstawiciele innych organów są zobowiązani do  udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na pytania postawione przez inne organy w ciągu 14 dni,

3)      sprawy sporne pomiędzy pozostałymi organami  rozstrzyga  dyrektor Ogrodu, w sprawach spornych między dyrektorem a pozostałymi organami Ogrodu, strony mogą odwołać się

do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 4

Dyrektor

 

1.      Dyrektor kieruje działalnością Ogrodu i reprezentuje go na zewnątrz.

2.      Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3.      Dyrektor  sprawuje  opiekę nad  wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne

4.      Dyrektor realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji  stanowiących.

5.      Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ogrodu, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie oraz przedstawia projekt planu do zaopiniowania radzie pedagogicznej.

6.      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ogrodzie pracowników:

1)      zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Ogrodu,

2)      przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Ogrodu,

3)      występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz  pozostałych pracowników Ogrodu.

4)      ustala szczegółowy zakres obowiązków dla nauczycieli i pozostałych pracowników Ogrodu.

7.      Dyrektor Ogrodu w wykonywaniu swoich zadań  współpracuje z  radą pedagogiczną

i rodzicami wychowanków.

8.      Kształtuje twórczą atmosferę pracy, właściwe warunki pracy i stosunki pracownicze.

9.      Zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

10.    Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

11.    Dyrektor prowadzi i nadzoruje systemem kontroli zarządczej zgodnej z regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Numer 13/2010 z dnia 8 października 2010 roku.

 

Społeczny zastępca Dyrektora

W placówce może być powołany społeczny zastępca dyrektora.

Wniosek w sprawie powołania społecznego zastępcy - po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną przedkłada organowi prowadzącemu dyrektor placówki.

 

  1. Społeczny zastępca dyrektora wykonuje zadania zlecone przez dyrektora, z wyjątkiem tych, które w przepisach Karty Nauczyciela lub ustawy są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora.
  2. Szczegółowy zakres obowiązków społecznego zastępcy dyrektora ustala dyrektor Ogrodu.
  3. Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych społecznemu zastępcy dyrektora sprawuje dyrektor placówki.
  4. Do zadań społecznego zastępcy dyrektora należy w szczególności:

1)      zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności,

2)      przygotowywanie z dyrektorem placówki projektów następujących dokumentów

         programowo-organizacyjnych:

-  programu wychowawczego, profilaktycznego i planu pracy opiekuńczo-wychowawczej z elementami zajęć dydaktycznych placówki

- programu rozwoju II Ogrodu Jordanowskiego,

- planu i sprawozdania z realizacji nadzoru pedagogicznego,

3)      organizacja ewaluacji wewnętrznej w placówce w zakresie określonym w Rozporządzeniu

          w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 10.05.2013 r.

4)      planowanie, organizowanie i monitorowanie  pracy placówki,

5)      inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości

         pracy placówki oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,

6)      gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,

7)      badanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków,

8)      udział w pracach komisji opiniującej nagrody dyrektora  oraz przyznawanie dodatku  

         motywacyjnego.

 

 

Rada pedagogiczna

1.      W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Ogrodzie.

2.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Ogrodu.

3.      Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

3a. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby  zaproszone

        przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej , w tym

        przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność

        wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,

        wychowawczej  i opiekuńczej Ogrodu.

4.      Przewodniczący rady pedagogicznej, o którym mowa w ust.2:

1)      przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej,

2)      przedstawia nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Ogrodu.

5.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy Ogrodu,

2)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Ogrodzie,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczestników,

4)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ogrodu.

 

6.      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy Ogrodu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2)      projekt planu finansowego,

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

4)      propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

7.  Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 5 i ust. 6, niezgodnych  

     z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia  

     organ prowadzący Ogród oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny Organ sprawujący

     nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa

     po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Ogród.

      Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 8.  Rada pedagogiczna przygotowuje projekt i uchwala statut albo jego zmiany.

9.   Rada pedagogiczna Ogrodu może wystąpić z wnioskiem o odwołanie Dyrektora Ogrodu.

      Organ uprawniony do odwołania dyrektora jest obowiązany przeprowadzić postępowanie

      wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania

      wniosku.

10.  Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności

       co najmniej połowy jej członków.

11. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 12. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w Księdze Protokołów w formie pisemnej.

  13. Nauczyciele są zobowiązaniu do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach rady

        pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także

        pracowników zatrudnionych w Ogrodzie.

 

Rada rodziców

   1. W Ogrodzie działa rada rodziców, reprezentująca ogół rodziców wychowanków.

   2. W skład rady rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych

        wyborach przez zebranie rodziców wychowanków Ogrodu.

   3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa

       w szczególności:

       1)  wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

       2)  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady.

   4. Rada rodziców może występować do Dyrektora i rady pedagogicznej oraz do Kuratorium

       Oświaty z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Ogrodu.

   5. Do kompetencji rady rodziców należy:

       1)  uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

              a) programu wychowawczego Ogrodu,

              b) programu profilaktyki Ogrodu.

       2)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Ogrodu.

   6.  W celu wspierania działalności statutowej, rada rodziców może gromadzić fundusze

        z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy

        rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3 ."

     

Rada Młodzieży

1.Wszyscy uczestnicy Ogrodu stanowią Samorząd Wychowanków, który może powołać Radę Młodzieży jako reprezentację wychowanków Ogrodu.

2.Celem powoływania Rady jest aktywowanie młodzieży i wdrażanie ich do samorządowego działania na rzecz Ogrodu oraz kształtowanie postaw społecznych wśród jej członków.

3.Rada Młodzieży funkcjonuje na podstawie przyjętego Regulaminu.

3.Członkiem Rady może zostać wychowanek, który ukończył 12 lat.

 

§ 5

 

Organizacja Ogrodu

1.        Ogród jest placówką całoroczną, prowadzącą zajęcia w budynkach i na terenach rekreacyjno-‑sportowych, wyposażonych w urządzenia do zabaw, gier i rozgrywek sportowych.

2.        W Ogrodzie organizuje się zajęcia wychowawcze w wymiarze co najmniej 30 godzin tygodniowo. Zajęcia te mogą być prowadzone jako stałe, okresowe i okazjonalne.

3.        Zajęcia stałe są organizowane w grupach liczących co najmniej 12 wychowanków, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo.

4.        Godziny pracy Ogrodu ustala rada pedagogiczna, zgodnie z możliwościami Ogrodu i potrzebami środowiska. Godziny te mogą być korygowane w trakcie roku.

5.        Szczegółową organizację Ogrodu w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki, opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku.

6.        W arkuszu organizacji placówki określa się w szczególności: liczbę pracowników placówki, oraz ogólną liczbę godzin zajęć, ze środków przydzielonych przez  organ prowadzący. Arkusz organizacji placówki  zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja.

7.        Ogród opracowuje własne programy i plany pracy.

 

 

§ 6

Nauczyciele i inni pracownicy

1.      W Ogrodzie zatrudnia się :

1)      nauczycieli i wychowawców,

2)      pracowników administracyjnych i obsługi.

2.      Działalność Ogrodu może być uzupełniana świadczeniami studentów i wolontariuszy.

3.      Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników Ogrodu oraz zasady korzystania ze świadczeń studentów i wolontariuszy określają odrębne przepisy.

4.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny

za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.

5.      Zakres zadań wychowawcy związany jest w szczególności  z:

1)      kształtowaniem, ujawnianiem i rozwijaniem zainteresowań wychowanków,

2)      rozwijaniem zainteresowań hobbistycznych, turystycznych i sportowych,

3)      pogłębianiem i rozszerzaniem wiedzy,

4)      kształtowaniem umiejętności spędzania czasu wolnego,

5)      stwarzaniem warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego wychowanków,

6)       rozwijaniem samodyscypliny i dbaniem o dobre obyczaje i kulturę bycia.

6.      Wychowawca powinien brać udział w szkoleniach i innych formach dokształcania

      i doskonalenia zawodowego.

7.   Prawa wychowawcy:

1)      decyduje o metodzie formie i treści programowej,

2)      wnioskuje w sprawie nagród, wyróżnień i kar  regulaminowych dla swoich wychowanków.

8.  Wychowawca odpowiada przed dyrektorem za:

1)      jakość swojej pracy oraz sposób jej dokumentowania,

1a) prowadzenie dokumentacji i terminowe dokonywanie wpisów do dziennika zajęć,

2)      przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć, imprez i wycieczek,

3)      stan warsztatu pracy, sprzęt i urządzenia znajdujące się w Ogrodzie oraz powierzone

      mu pomoce dydaktyczne.

9.  Wychowawcy i inni pracownicy przestrzegają zasad i wartości etyki zawartych w Kodeksie

      Etyki  Pracowników II Ogrodu Jordanowskiego wprowadzonym Zarządzeniem Numer 10/10

      z dnia 23 sierpnia 2010 roku.

 

§ 7

 

Wychowankowie i Użytkownicy  Ogrodu

1.        Wychowankami i Użytkownikami Ogrodu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i  młodzież w wieku szkolnym oraz byli wychowankowie placówki i osoby dorosłe.

2.        Ogród jest placówką ogólnodostępną, a uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne.

3.        Wychowankowie lub osoby dorosłe  przyjmowane są na podstawie „Karty Wychowanka" lub „Karty osoby dorosłej" złożonej w Ogrodzie, wypełnionej przez rodzica, opiekuna prawnego lub samego siebie(dotyczy osób pełnoletnich).

3a) Dane wychowanków i użytkowników są gromadzone i przechowywane zgodnie z obowiązującymi w Ogrodzie „Procedurami określającymi sposób zarządzania systemem informatycznym i ręcznym w zakresie ochrony danych osobowych i ich zbiorów".

4.        Ogród przyjmuje wychowanków i użytkowników zapewniając równe szanse w przyjęciu wszystkim chętnym.

5.        Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania w roku szkolnym jest  prowadzony na podstawie odpowiednich przepisów Rozdziału 2a „ Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek" ustawy o systemie oświaty(tj. - Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) a w szczególności na podstawie art. 20o tejże ustawy.

6.        W Ogrodzie przestrzegane są prawa dziecka i prawa człowieka, a w szczególności:

1)      prawo do życia bez przemocy i poniżania,

2)      prawo do równego traktowania bez względu na płeć, rasę, wyznanie,

3)      prawo do prywatności i  poszanowania godności osobistej,

4)      prawo do wyrażania swoich przekonań i emocji,

5)       prawo do rozwijania talentów, zdolności umysłowych i fizycznych,

6)      prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych stosownych do wieku dziecka oraz do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym,

7)      prawo do informacji.

7.        W przypadku naruszenia praw dziecka lub człowieka wychowanek lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą złożyć skargę w formie pisemnej do Dyrektora Ogrodu oraz Rzecznika Praw Dziecka lub Praw Człowieka.

8.        Dyrektor Ogrodu ma obowiązek rozpatrzyć skargę w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.

 

 

§ 8

Nagrody i kary

1.        Szczegółowe prawa i obowiązki wychowanka określa Regulamin wychowanka Ogrodu.

2.        Wychowanek ma prawo do wyróżnień i nagród:

1)      wyróżnienie przed grupą lub ogółem wychowanków przez wychowawcę lub dyrektora,

2)      dyplom, nagroda rzeczowa,

3)      pisemna pochwała skierowana do wychowanka, jego rodziców, szkoły,

4)      wpis do kroniki Ogrodu.

3.        W przypadku naruszenia regulaminu, o którym mowa w ust. 1, wychowankowi grożą kary nałożone przez wychowawcę lub dyrektora Ogrodu:

1)      ustne lub pisemne upomnienie,

2)      ustną lub pisemną naganę,

3)      poinformowanie rodziców lub szkoły o nagannym postępowaniu wychowanka,

4)      okresowe zawieszenie w zajęciach,

5)      wydalenie z terenu Ogrodu.

4.        W przypadku przejawiania zachowań patologicznych zagrażających bezpieczeństwu innych wychowanków rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora Ogrodu

       do skreślenia wychowanka z listy wychowanków uczestniczących w zajęciach organizowanych    

       przez Ogród.

5.        Wychowanek ma prawo odwołać się od nałożonej kary do dyrektora, rady pedagogicznej oraz do Kuratorium Oświaty, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

6.        Kary stosowane wobec wychowanków nie mogą naruszać praw do nietykalności i godności osobistej.

 

§ 9

 

Gospodarka finansowa Ogrodu

1.        Podstawowa działalność Ogrodu jest finansowana z budżetu m. st. Warszawy.

2.        Zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych określają odrębne przepisy.

3.        Ogród może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 10

 

Przepisy  końcowe

1.        W Ogrodzie mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Ogrodu.

2.        Zgodę na podjęcie działalności, o której mowa w ust. 1. wyraża dyrektor Ogrodu po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności.

3.        Ogród posiada kronikę.

4.        Ogród posiada logo.

4a)  Ogród posiada stronę internetową: www.ogrodjordanowski.pl.

5.        Ogród używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.        Ogród prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

7.        W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie, zastosowanie  mają przepisy ustawy     

       o systemie oświaty oraz inne przepisy i rozporządzenia wykonawcze.

8.        Każda nowelizacja statutu skutkuje tekstem ujednoliconym.

9.        Statut II Ogrodu Jordanowskiego opublikowany jest na stronie internetowej placówki.