Znajdujesz się w: 
Zasady porządkowe
WITAMY NA TERENIE II OGRODU JORDANOWSKIEGO

II Ogród Jordanowski (II OJ) jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą
m.st. Warszawy organizującą zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, dydaktyczne,
profilaktyczne, kulturalne oraz rekreacyjno-sportowe.
Budynkiem placówki, jak i przyległym do niego terenem rekreacyjno-sportowym zarządza Dyrektor II OJ tel. 022 844 01 58.

ZASADY KORZYSTANIA Z TERENU II OJ :

- w okresie od maja do października teren otwarty jest w godzinach 8:00-21:00, w pozostałych miesiącach od 8:00 do zapadnięcia zmroku,
- z terenu II OJ korzystać mogą wszyscy zainteresowani,
- dzieci do lat 7 przebywają na terenie pod opieką dorosłych,
- wychowawcy II OJ odpowiadają za bezpieczeństwo wychowanków powierzonych ich opiece,
- pierwszeństwo w korzystaniu z boisk, sprzętu i urządzeń terenowych mają wychowankowie II OJ – uczestnicy zajęć organizowanych przez placówkę,
- w czasie pobytu na terenie należy zachować szczególną ostrożność wokół toru dla rolkowców,
- wypożyczanie sprzętu sportowego jest BEZPŁATNE. Odbywa się w budynku II OJ za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości.

ZABRANIA SIĘ:

- jazdy rowerami na całym terenie,
- korzystania z urządzeń zabawowych i sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
- korzystania z uszkodzonych urządzeń i sprzętu terenowego,
- spożywania alkoholu /art.14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/,
- palenia wyrobów tytoniowych /art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych/,
- wprowadzania psów,
- niszczenia roślinności i urządzeń,
- zaśmiecania terenu,
- palenia ognisk,
- grillowania,
- plażowania i opalania się w roznegliżowanych ubiorach,
- organizowania zajęć, imprez na terenie II OJ przez osoby z zewnątrz bez uprzedniej zgody Dyrektora,
- działalności handlowej bez pozwolenia Dyrektora,
- nagrywania programów, filmów, reklam na terenie II OJ bez uprzedniej zgody Dyrektora,
- wjazdu pojazdami mechanicznymi za wyjątkiem samochodów służb porządkowych i dostawczych.

Niszczenie urządzeń i sprzętu terenowego karane będzie zgodnie z przepisami prawa.
Za szkody wyrządzone przez dzieci i młodzież odpowiadają rodzice (art. 427 Kc).
Zauważone uszkodzenia, niewłaściwe korzystanie z urządzeń lub z terenu oraz uwagi dotyczące użytkowania terenu prosimy zgłaszać osobiście w budynku
placówki lub telefonicznie 022 844 01 58.

Teren II Ogrodu Jordanowskiego polecam trosce wszystkich
wychowanków placówki i osobom go odwiedzającym
życząc miłego pobytu i wypoczynku.

Dyrektor II Ogrodu Jordanowskiego

Teren placówki otwarty jest przez cały tydzień w godzinach 8:00-22:00 (w okresie jesienno-zimowym  w godzinach 8:00 - 19:00)

Teren dozorowany jest przez firmę ochroniarską.

Obiekt monitorowany.

Informujemy o możliwości kontaktu z Placówką za pośrednictwem ePUAP  https://epuap.gov.pl/