Znajdujesz się w: 
O nas » Historia naszej placówki

Historia II Ogrodu Jordanowskiego (w skrócie II OJ)

Z najstarszych informacji, jakie są o Ogrodzie wiadomo, że placówka funkcjonowała od 1946 roku. Kronika z lat 1952/1953 jest jedynym dowodem istnienia Ogrodu.
     
     I tak Ogród Jordanowski sprzed ponad 50 lat proponował świetlicę a w jej zakresie pomoc w odrabianiu lekcji, jednorazowy posiłek i wiele kół zainteresowań, takich jak: koło śpiewno-taneczne, koło żywego słowa i koło agrobiologiczne zajmujące się m.in. hodowlą królików. Dzieci  aktywnie uczestniczyły w zajęciach sportowych na świeżym powietrzu, które obejmowały wycieczki, gry i zabawy.
     
     W budynku odbywały się zebrania przedwyborcze, gdzie dzieci brały udział w przedstawieniach artystycznych. Często wychowankowie Ogrodu gościli na uroczystościach w jednostkach wojskowych, hotelach robotniczych i domach spokojnej starości. Kronika kończy się na dacie 27.02.1953 roku.

          W 1986 roku warszawskie metro zajęło teren ogrodu tworząc na nim zaplecze biurowo-budowlane. Po 10 latach działalność placówki została reaktywowana w dniu 04 grudnia 1996 roku. Siedzibą ogrodu po kapitalnym remoncie nadzorowanym przez p. dyrektor Ewę Boguta został budynek kontenerowy. W okresie 1999r.-2000r. przeprowadzony został remont i pełne zagospodarowanie 1,8 ha terenu rekreacyjno sportowego. 

            We wrześniu 2013 roku doszło do połączenia dwóch mokotowskich ogrodów II i XIII. Obecnie II Ogród jordanowski działa w dwóch lokalizacjach Odyńca 6 i Bytnara 15a.         

 

                                             Cele, zadania placówki

     Ogród Jordanowski jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą. Organem prowadzącym Ogród jest Miasto Stołeczne Warszawa  a nadzór pedagogiczny nad instytucją sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.
     
     Głównym celem działalności placówki jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie jej wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nie umiejętności oraz organizowanie rekreacji.
     
     W szczególności rozwija zainteresowania i stwarza warunki do rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej. Ponad to umożliwia podnoszenie sprawności fizycznej, rozwija i kształtuje nawyk czynnego wypoczynku.
     
     Do zadań Ogrodu należy organizacja konkursów, wystaw, przedstawień, zawodów oraz letniego i zimowego wypoczynku w ramach akcji lato i zima w mieście. Do celów dydaktycznych należą kształtowanie kultury życia społecznego, wdrażanie profilaktyki problemów społecznych oraz pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza programy szkolne.
     
     Jako placówka prężna i rozwijająca się stawia przed sobą wciąż nowe, ambitne cele i dąży do wyczerpującego ich zrealizowania. II Ogród Jordanowski uczy i wychowuje, ale także bawi i dostarcza rozrywki przez takie formy jak festyny, turnieje oraz konkursy.