Znajdujesz się w: 
O nas » Historia 2 Ogrodu Jordanowskiego

Geneza reaktywowania i główne etapy rozwoju  II Ogrodu Jordanowskiego

Z najstarszych informacji, jakie są o Ogrodzie wiadomo, że placówka funkcjonowała od 1946 roku. Kronika z lat 1952/1953 jest jedynym śladem bytowania Ogrodu.
     
     I tak Ogród Jordanowski sprzed ponad 50 lat proponował świetlicę a w jej zakresie pomoc w odrabianiu lekcji, jednorazowy posiłek i rzeszę kół zainteresowań, takich jak: koło śpiewno-taneczne, koło żywego słowa i koło agrobiologiczne zajmujące się m.in. hodowlą królików. Dzieci także aktywnie uczestniczyły w zajęciach sportowych na świeżym powietrzu, które obejmowały wycieczki, gry i zabawy.
     
     W budynku odbywały się zebrania przedwyborcze, gdzie dzieci brały udział w przedstawieniach artystycznych. Często wychowankowie Ogrodu gościli na uroczystościach w jednostkach wojskowych, hotelach robotniczych i domach spokojnej starości.
Kronika kończy się na dacie 27.02.1953 roku.
     
     W 1986 roku doszło do zajęcia terenu Ogrodu przez zaplecze budowy metra. Po 10 latach zawieszenia działalności dzięki władzom samorządowym dzielnicy, radni podjęli uchwałę o reaktywowaniu placówki. Wydział Techniczny Urzędu Dzielnicy Mokotów w 1996 roku rozpoczął i nadzorował prace remontowo-modernizacyjne. Wymagało to wielu prac remontowych i dużego wkładu finansowego, jak i zaangażowania.
Zarówno remont jak i kwestię wyposażenia budynku nadzorowała pani Dyrektor Ewa Boguta, wyłoniona na dyrektora placówki w drodze konkursu rozpisanego przez Wydział Oświaty.
4.12.1996 roku odbyło się uroczyste otwarcie II OJ.
     
     Pierwsze miesiące działalności przebiegały pomyślnie, placówka zaczęła cieszyć się dużym powodzeniem i wciąż udoskonalała formy, metody jak i środki pracy wychowawczej. Zielony obszar o powierzchni 1,8 ha był w opłakanym stanie - brak urządzeń, ławek, koszy na śmieci, zamiast trawy betonowe bloki i gliniane klepisko. Wydział Techniczny Urzędu Gminy zapewniał o szybkiej modernizacji powierzchni zewnętrznej ale na to Ogrodowi przyszło czekać ponad dwa lata.

                    Cele, zadania placówki i ich realizacja

     Ogród Jordanowski jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą. Organem prowadzącym Ogród jest m.st. Warszawa - Wydział Oświaty i Wychowania a nadzór pedagogiczny nad instytucją sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.
     
     Głównym celem działalności placówki jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie jej wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nie umiejętności oraz organizowanie rekreacji.
     
     W szczególności rozwija zainteresowania i stwarza warunki do rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej. Ponad to umożliwia podnoszenie sprawności fizycznej, rozwija i kształtuje nawyk czynnego wypoczynku.
     
     Do zadań Ogrodu należy organizacja konkursów, wystaw, przedstawień, zawodów oraz letniego i zimowego wypoczynku w ramach akcji lato i zima w mieście. Do celów dydaktycznych należą kształtowanie kultury życia społecznego, wdrażanie profilaktyki problemów społecznych oraz pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza programy szkolne.
     
     Jako placówka prężna i rozwijająca się stawia przed sobą wciąż nowe, ambitne cele i dąży do wyczerpującego ich zrealizowania. II Ogród Jordanowski uczy i wychowuje, ale także bawi i dostarcza rozrywki przez takie formy jak festyny, turnieje oraz konkursy.

        Modernizacja terenu zewnętrznego II Ogrodu Jordanowskiego

     Od momentu reaktywowania II OJ w grudniu 1996 roku Dyrekcja ubiegała się o zagospodarowanie terenu zewnętrznego, który liczy 1,8 hektara.
W 1999 roku decyzją Urzędu Gminy postanowiono zmodernizować teren. I tak w październiku 1999 roku rozpoczęto prace budowlane. Inwestycja została wykonana z dużym rozmachem. Wśród starej i nowo nasadzonej zieleni powstały nowoczesne boiska do koszykówki, siatkówki, gry w piłkę ręczną. Na nowo ukształtowanej górce znalazł się amfiteatr, który po zdemontowaniu zimą ma służyć do saneczkowania. Z drugiej strony górki powstały specjalnie przygotowane tory do jazdy na wrotkach, rolkach i rowerach.
Na bezpiecznych powierzchniach tartanowych rozmieszczone zostały urządzenia zabawowo-ruchowe. Nowoczesne forty skonstruowane są w stylu toru sprawnościowego, składającego się z ruchomych kładek, wirujących krążków, siatek, równoważni i drabinek.
     
     Olbrzymią atrakcją jest karuzela na pedały i zabawy zręcznościowe typu ruletka, wmontowane w urządzenia oraz równoważnia.
W okolicy budynku zamontowano stoły pingpongowe, piłkarzyki, a także powstało oczko wodne z ogrodem dydaktycznym.
Dodatkowo Ogród wzbogacił się o nową roślinność, oświetlenie, estetyczne alejki spacerowe i ogrodzenie. Na inwestycję przeznaczono z budżetu Gminy 2,5 mln złotych.
     Uroczyste otwarcie odbyło się 7 września 2000 roku.

     Od 7 września 2000 roku Ogród otwarty oficjalnie przyciąga systematycznie duże ilości dzieci, młodzieży a także ludzi starszych, którzy szukają odpoczynku, spokoju i towarzystwa.

     Zarówno pomysłodawcy jak i inwestorzy modernizacji terenu podkreślają, iż naczelnym celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości atrakcyjnych form wypoczynku czynnego jak i podniesienie walorów estetycznych Ogrodu.

     Atrakcyjne wyposażenie terenu gwarantuje wydajniejszą pracę wychowawczą a przede wszystkim wpływa motywująco, rozwijając wśród dzieci kulturę fizyczną i rekreację.

                                                                  (Katarzyna Radomska)