Na zdjęciu uwieczniona jest część sali gimnastycznej w II Ogrodzie Jordanowskim w lokalizacji ul. J. Bytnara "Rudego" 15a. Znajdują się na nim materace do ćwiczeń, "hula-hop", piłki do ćwiczeń, drabinki itp.
Strona główna  /  Oferta zajęć  /  Rekrutacja na zajęcia

Rekrutacja na zajęcia

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci i młodzieży objęte są coroczną elektroniczną rekrutacją. Szczegółowe informacje oraz możliwość zapisów znajdują się pod adresem https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

Rekrutacji elektronicznej nie podlegają zajęcia:
- świetlicowe
- opiekuńcze dla maluszków
- sportowo- rekreacyjne
- adresowane do grup szkolnych
- okresowe (ferie zimowe i letnie)
- okazjonalne


  HARMONOGRAM REKRUTACJI PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

     

 

  

26 czerwca
godzina 12.00

-

WYWIESZENIE LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
I NIEZAKWALIFIKOWANYCH NA ZAJĘCIA WEWNĘTRZNA TABLICA OGŁOSZEŃ LUB
STRONA INTERNETOWA

29 czerwca
godzina 12.00

-

WYWIESZENIE LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH NA ZAJĘCIA WEWNĘTRZNA TABLICA OGŁOSZEŃ LUB STRONA INTERNETOWA

2 lipca
godzina 12.00

-

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH NA ZAJĘCIA

3 lipca od godziny 12.00

 

MOŻLIWOŚĆ PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW W TRYBIE "PRZYJĘCI Z ODWOŁANIA"

 

1. O PRZYJĘCIU NA ZAJĘCIA DECYDUJE  KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA LUB WPŁYNIĘCIA (DATA) DEKLARACJI KONTYNUACJI LUB  
    WNIOSKU  O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA W PLACÓWCE.
2. W PRZYPADKU WIĘKSZEJ ILOŚCI KANDYDATÓW W STOSUNKU DO ILOŚCI MIEJSC BRANE BĘDĄ POD UWAGĘ KRYTERIA  
    USTAWOWE (art.131 Prawo oświatowe): WIELODZIETNOŚĆ RODZINY, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, SAMOTNE
    WYCHOWANIE KANDYDATA, OBJĘCIE KANDYDATA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ itp.
3. DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA NIE DOŁĄCZA SIĘ ŻADNYCH OŚWIACZEŃ LUB DOKUMENTÓW (WYJĄTEK:
   SPEŁNIENIE KRYTERIUM, O KTÓRYM MOWA W PKT 2)