Znajdujesz się w: 
Koncepcja funkcjonowania Ogrodu

Koncepcja funkcjonowania
II Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie.


      Koncepcja, jako obmyślony plan działania powinna opierać się na realiach, konkretach, jednocześnie z uwzględnieniem własnych pomysłów oraz zarysowywać całokształt działania w odniesieniu do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Dlatego też koncepcja funkcjonowania II Ogrodu Jordanowskiego przedstawiona została w trzech obszarach.

Przeszłość

      Historia i geneza powstania idei Ogrodów Jordanowskich oraz zarys funkcjonowania tego typu placówek w Polsce jest ukierunkowującą całokształt pracy zgodnie z założeniami ideologicznymi twórcy Ogrodu Jordanowskiego Henryka Jordana. Widać tu dużą analogię pomiędzy okolicznościami historycznymi powstania Pierwszego Miejskiego parku im. H. Jordana na Krakowskich Błoniach a obecnymi jakże ważnymi i wciąż aktualnymi zaniedbaniami zdrowotno - społecznościowymi wśród dzieci i młodzieży. Do dnia dzisiejszego głównym zadaniem Ogrodu jest zapewnienie młodemu pokoleniu organizacji czasu wolnego w sposób twórczy, atrakcyjny i pożyteczny z ukierunkowaniem na przeciwdziałanie patologiom, dysfunkcjom oraz na wzmacnianie talentów, umiejętności i naturalnych predyspozycji dzieci. Zadaniem Ogrodów tak dzisiaj, jak i ponad 120 lat temu jest stworzenie dzieciom optymalnych warunków wychowawczych, rekreacyjnych i ogólnorozwojowych podczas odpoczynku po zajęciach szkolnych. Zarówno w wieku XIX jak i XXI potrzeby społeczne i zaniedbania wychowawcze wymagają adekwatnej formy wielowymiarowego reagowania, której elementem są placówki oświatowe o profilu opiekuńczo-wychowawczym, do których zaliczane są min. Ogrody Jordanowskie.
       Na tejże właśnie podwalinie historycznej w roku 1996 został reaktywowany II Ogród Jordanowski zarządzany przez 16 lat przez Panią Ewę Bogutę, za sprawą, której gliniaste zaplecze budowy metra warszawskiego zmieniło się w „wizytówkę Mokotowa" z obszernym terenem sportowo-rekreacyjnym i bazą dydaktyczną, zrzeszające liczne grono wychowanków oraz użytkowników z terenu dzielnicy oraz całego miasta. Placówka rozwijała się na przestrzeni lat pomyślnie proponując dzieciom i młodzieży najróżniejsze formy animacji czasu wolnego. Intensywny rozwój Ogrodu i jego popularność są dowodem przemawiającym za bezdyskusyjną potrzebą jego dalszego istnienia w doskonałej kondycji i formie.
     Losy Ogrodów Jordanowskich na przestrzeni lat przebiegały burzliwie, były lata sławy, ale i lat upadku. Jednak najważniejszy wydaje się być fakt, iż idea Jordana utorowała młodemu pokoleniu drogę do w pełni należącego się im wypoczynku, rekreacji na świeżym powietrzu    i zabawy. II Ogród Jordanowski służy już innym dzieciom, w innych czasach, odbiega od pierwowzoru, jednak ze swoistą sobie tradycją kontynuuje główne myśli i kierunki działań swojego twórcy, co kreuje jego wyjątkowość i charakterystyczny klimat swobody, dobrowolności uczęszczania i swoistą, oryginalną strukturę organizacyjną

Teraźniejszość

     Obecnie II Ogród Jordanowski stoi przed nowymi wyzwaniami i zmianami organizacyjnymi. Od maj 2013 r. obowiązki Dyrektora placówki wykonuje Pani Katarzyna Radomska - od początku związana z Ogrodem  jako wychowawca.
     Każdego września Ogród rozpoczyna funkcjonowanie od organizacji pikniku promującego działalność placówki, co skutkuje zwiększoną frekwencją w roku szkolnym oraz pomysłem na nowe formy zajęć. Reklamowanie Ogrodu poprzez wywiady w radiu, eksponowanie ogłoszeń i rozdawanie ulotek prezentujących naszą ofertę również skutkuje zwiększoną ilością chętnych dzieci na zajęcia. Rozbudowaniu i uaktualnieniu uległa także strona internetowa, która jest obecnie znaczącym narzędziem informacyjno - komunikacyjnym.
     Co roku Ogród poszerza ofertę dydaktyczną. Kadra pedagogiczna zwiększyła się o specjalistę plastyka i terapeutę pedagogicznego, anglistę, trenera judo i akrobatyki artystycznej, co umożliwiło na rozszerzenie gamy zajęć proponowanych przez placówkę.
    Systematycznie zwiększany jest nadzór nad bezpieczeństwem w placówce jak i na terenie sportowo-rekreacyjnym w postaci:
- wymiany zniszczonych opraw oświetleniowych oraz niesprawnych paneli grzewczych,
- znaków graficznych na torze wrotkowo-rolkowym zakazującym jazdy na rowerach,
- montażu luster akrylowych umożliwiających kontrolę ruchu w budynku,
- opracowania i wdrożenia instrukcji postępowania w sytuacjach kryzysowych,
- poszerzania ilości kamer monitorujących bezpieczeństwo na terenach rekreacyjno-sportowych
- kompleksowego przeglądu, konserwacji i modernizacji urządzeń i nawierzchni placów zabaw, itp
     Prężnie układa się współpraca Ogrodu z instytucjami o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i profilaktycznym. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 157, przedszkolem nr 145, Fundacją Siła Serca w zakresie realizacji zadań statutowych Ogrodu sprzyja wymianie doświadczeń. Ogród ściśle współpracuje z Wydziałem Sportu, Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Wydziałem Ochrony Środowiska posiłkując się wsparciem administracyjno - sprawczym, oferując ze swojej strony otwartość na wszelką współpracę służącą społeczności lokalnej.
       Od 01.09.2013 r. II Ogród Jordanowski zwiększył zasięg swojej działalności i decyzją Uchwały Rady Miasta przejął majątek zlikwidowanego XIII Ogrodu Jordanowskiego. Od tego momentu placówka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach (ul. Bytnara 15a, ul. Odyńca 6)
Jest to sytuacja wyjątkowa i trudna organizacyjne, dając jednocześnie  szersze spektrum działania. Dwa miejsca działalności pozwalają na objęcie opieką większej ilości dzieci i młodzieży oraz poszerzenie oferty opiekuńczo-wychowawczej uzupełniając się nawzajem. W obliczu zaistniałej fuzji naszym priorytetem jest doprowadzenie do powstania prężnie funkcjonującego Ogrodu Jordanowskiego bez oficjalnego rozgraniczania na lokalizacje.


Przyszłość

     W najbliższej przyszłości placówka będzie prowadzona skupiając się przede wszystkim na:

Zapewnieniu prawidłowego nadzoru pedagogicznego, poprzez
- diagnozę pracy opiekuńczo-wychowawczej,
- wspieranie kadry pedagogicznej (awans zawodowy, hospitacje, wewnętrzne doskonalenie zawodowe),
- realizowanie corocznych wewnętrznych wniosków poewaluacyjnych oraz priorytetów ministerialnych i kuratoryjnych,
- kontynuowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

Wzroście efektywnej polityki finansowej, poprzez:
- kontynuowanie owocnej działalności gospodarczej,
-pozyskiwanie dodatkowych funduszy z alternatywnych źródeł (darczyńcy, sponsorzy, programy unijne, usługi barterowe)
- racjonalne, gospodarne i planowe wydatkowanie środków budżetowych i innych.

Prawidłowym zarządzaniu mieniem Ogrodu, wykorzystując jego mocne strony, poprzez:
- poszerzenie infrastruktury o nowe atrakcyjne obiekty rekreacyjno-sportowe (np. boisko do siatkówki plażowej, lina zjazdowa, park linowy itp.)
- planowane inwestycje - renowacja małej piaskownicy oraz nawierzchni wokół niej, wymiana przewodu wodociągowego, prace modernizacyjne przy drenażu terenu.

Budowaniu atrakcyjności II OJ oraz utrzymania miana „wizytówki Mokotowa" poprzez:
- adekwatną do potrzeb i oczekiwań społecznych ofertę zajęć,
- gromadzenie opinii i sugestii na temat niedomagań placówki i dążenie do ich eliminacji,
- kreowanie struktury organizacyjnej opartej na otwartości placówki na każdego użytkownika (osoby starsze, matki z małymi dziećmi, obcokrajowców, itp.)
- konstruktywnej współpracy i symbiozie dwóch lokalizacji terenów.

Dążeniu do podkreślenia rangi Ogrodu Jordanowskiego w przestrzeni obyczajowo-społecznej, poprzez:
- coroczną organizację pikniku promującego działalność II OJ,
- udział w Spotkaniach warszawskich Ogrodów Jordanowskich pod hasłem „Święto Jordanków" (przygotowywanie prezentacji multimedialnej oraz stanowiska aktywności twórczej, udział w panelu dyskusyjnym na temat roli warszawskich Ogrodów Jordanowskich)
- coroczną współorganizację pikniku profilaktycznego z inicjatywy Wydziału Spraw Społecznych  i Zdrowia i we współpracy z sąsiadującym Zarządem Spółki Patio,
- zapewniania zaplecza logistycznego i pomocy organizacyjnej przy wszelkich imprezach masowych wynikających z propozycji zainteresowanych podmiotów i instytucji
- coroczną organizację Akcji Lato w mieście
- kontynuowanie tradycji Dziecięcego Lata Teatralnego oraz innych imprez masowych służących dzieciom i ich rodzinom.

Teren placówki otwarty jest przez cały tydzień w godzinach 8:00-22:00 (w okresie jesienno-zimowym  w godzinach 8:00 - 19:00)

Teren dozorowany jest przez firmę ochroniarską.

Obiekt monitorowany.

Informujemy o możliwości kontaktu z Placówką za pośrednictwem ePUAP  https://epuap.gov.pl/