Na fotografii widoczne są dzieci na terenie II Ogrodu Jordanowskiego w lokalizacji Odyńca 6. Mają założone czerwone rękawiczki ogrodowe i wykonują gest machania ręką.
Strona główna  /  Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘNOŚCI SERWISU OGRODJORDANOWSKI.PL

II Ogród Jordanowski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie www.ogrodjordanowski.pl strony internetowej II Ogrodu Jordanowskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2007-09-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-07.

Zgodność z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz sposób jej oceny

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Podmiotem kontaktowym jest sekretariat II Ogrodu Jordanowskiego, oj2sekretariat@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 844 01 58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja ul. Odyńca 6

Główne wejście na teren Ogrodu znajduje się od Al. Niepodległości 80. Na terenie znajdują się liczne place zabaw z urządzeniami terenowymi, zabawowymi oraz sprawnościowymi, m.in. górka zjazdowa z torem rolkowo- wrotkowym ze zjeżdżalnią oraz sceną, boiska do gry (w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę plażową), zewnętrzne stoliki do gry w piłkarzyki, szachy oraz tenisa stołowego. Część urządzeń dostosowana jest do osób niepełnosprawnych. Powierzchnia terenu wynosi w przybliżeniu 1,8 ha. Budynek ulokowany jest na tyłach placu. W placówce odbywają się zajęcia dla dzieci. Sekretariat umieszczony jest po lewej stronie na pierwszym piętrze. W budynku znajdują się schody na pierwsze piętro wychodzące z głównego korytarza, brak wind. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Obowiązuje zakaz przyprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym osobie niepełnosprawnej. W placówce nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak miejsc parkingowych na terenie.

Lokalizacja ul. Jana Bytnara „Rudego” 15a

Główne wejście na teren Ogrodu oraz budynek znajdują się od ul. Jana Bytnara „Rudego”. Na terenie znajdują się liczne place zabaw z urządzeniami terenowymi, zabawowymi oraz sprawnościowymi, m.in. siłownia plenerowa, sieciowe rusztowania linowe, boiska do gry (w piłkę nożną, koszykówkę), zewnętrzne stoliki do gry w szachy oraz tenisa stołowego. Część urządzeń dostosowana jest do osób niepełnosprawnych. Powierzchnia terenu wynosi w przybliżeniu 1,1 ha. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Sekretariat umieszczony jest po prawej stronie od głównego wejścia. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Obowiązuje zakaz przyprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym osobie niepełnosprawnej. W placówce nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Placówka przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma schodów i windy. Brak miejsc parkingowych na terenie.

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.