Na fotografii widoczne są dzieci na terenie II Ogrodu Jordanowskiego w lokalizacji Odyńca 6. Mają założone czerwone rękawiczki ogrodowe i wykonują gest machania ręką.
Strona główna  /  Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘNOŚCI SERWISU OGRODJORDANOWSKI.PL

II Ogród Jordanowski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie www.ogrodjordanowski.pl strony internetowej II Ogrodu Jordanowskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2007-09-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-27.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Podmiotem kontaktowym jest sekretariat II Ogrodu Jordanowskiego, oj2sekretariat@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 844 01 58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja ul. Odyńca 6

Do budynku prowadzi główne wejście od ul. Krasickiego. 

Sekretariat znajduje się po lewej stronie na pierwszym piętrze. 

W budynku znajdują się schody na pierwsze pięto wychodzące z głównego korytarza. Brak wind.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W placówce nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

 

Lokalizacja ul. Jana Bytnara „Rudego” 15a

Budynek znajduje się na terenie placu zabaw bliżej wejścia od ul. Jana Bytnara „Rudego”. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków

Sekretariat znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia. 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W placówce nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma schodów i windy.

 

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.